Simhastha Kumbh Mela Nashik-Trimbakeshwar 2015

Akhadas

Trimbakeshwar Akhada & Mahant Telephone No.

Sr.No. Akhada & Mahant Name & Address Mobile No.
1 Mahant Sagaranand Saraswati – President Shad Darshan Akhada Parishad (Taponidhi Shri. Aanand Akhada Panchayati) 9422271144
2 Mahant Harihargirigi – Mahamantri, President Shad Darshan Akhada Parishad (Shri. Panchadashanam Juna Akhada, Nilparvat) 9411917444
1 Mahant Harihargirigi Maharaj (Shri. Panchadashanam Juna Akhada, Nilparvat) 9411917444
2 Mahant Samundargiri Maharaj Shri Panchadashanam Avahan Akhada (Nilparvat Payatha) 8872469270
3 Mahant Durganand Bramhchari Maharaj Shri. Panch Agni akhda (Near Nivruttinath Mandir) 9881167823
4 Mahant Ashishgiriji Maharaj Shri Niranjani Akhada Panchayati (Dodadwadi) 9758395999
5 Mahant Shankaranand Saraswati Maharaj Shritaponidhi Aanand Akhada Panchayati (Near Ganapat Bari Jawhar road) 9422271144
6 Mahant Rameshgiriji Maharaj Shripanchayati Akhada Mahanirvani (Prayagtirth) 09823659544
7 Mahant Udaygiriji Maharaj Shripanchayati Atal Akhada (Gangadwar Pahili Payari) 9420831636
8 Mahant Premanandji Maharaj Shripanchayati Akhada Bada Udasin (Near Goutam Talav) 9921756559
9 Mahant Bichardasji Maharaj Shripanchayati Akhada Naya udasin (Near Visoba Talav) 9423698632
10 Mahant Rajendrashighji Maharaj Shripanchayati Akhada Niramal (Near Gangasagar Talav) 7066089554
 
Sr.No. Akhada Name Address
1 Shripancha Dashanam Juna Akhada (Nilparvat) Hanuman Ghat, Shri Kshetra kashi, Uttar Pradesh
2 Shripancha Dashanam Avahan Akhada Dashashwamedh Ghat, Shri Kshetra Kashi, Uttar Pradesh
3 Shripanch Agni Akhada A11/30/C, Nayamahadev Rajghat, Varanasi, Uttar Pradesh
4 Shriniranjani Akhada Panchayati Daraganj, Bori,44, Alahabad, Uttar Pradesh
5 Shritaponidhi Aanand Akhada Panchayati M.kapildhara, Po. Varayamohana (B), Saranath, Uttar Pradesh
6 Shripanchayati Akhada Mahaniravani Daragang, Prayag, Alahabad, Uttar Pradesh
7 Shripanchayati Atal Akhada Kanakhal sanyas road, Haridwar, Uttarchal.
8 Shripanchayati Akhada Bada Udasin Krushnagar, Bichwale Sadak, Alahabad, Uttar Pradesh
9 Shripanchayati Akhada Naya Udasin Kanakhal, Haridwar, Uttarchal.
10 Shripanchayati Akhada Nirmal Kanakhal, Haridwar, Uttarchal.